EB-5 مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

طبقه بندی EB-5 برای آن دسته از اتباع خارجی در نظر گرفته شده است که سرمایه گذاری تجاری قابل توجهی در یک شرکت جدید یا موجود انجام داده اند یا در حال انجام هستند و از طریق این سرمایه گذاری تعداد معینی شغل برای آمریکایی ها ایجاد و/یا حفظ می کنند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ