طبقه بندی EB-4 برای کارگران مذهبی مهاجر ویژه و سایر طبقه بندی های خاص مانند زنان کتک خورده در نظر گرفته شده است.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ