کنسولگری

دفتری متعلق به دولت ایالات متحده که معمولاً در یک یا چند شهر بزرگ یک کشور خارجی قرار دارد و امور کنسولی ایالات متحده در آنجا انجام می شود. سفارت ایالات متحده معمولاً در پایتخت ملی یک کشور خارجی واقع شده است، در حالی که یک کنسولگری ایالات متحده ممکن است در یک یا چند شهر بزرگ در یک کشور خارجی واقع شود.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ