کارفرمای خوب

این به یک کارفرمای آمریکایی اشاره دارد که از یک کارمند خارجی حمایت می کند که الزامات USCIS را برآورده می کند. کارفرمایان باید ثبات مالی و عملکرد منظم شرکت را ثابت کنند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ