پردازش کنسولی

درخواست ویزا یا گرین کارت در یک کشور خارجی از طریق کنسولگری محلی ایالات متحده. به عنوان مثال، هنگامی که یک شهروند ایالات متحده با یک غیر شهروند در کشوری غیر از ایالات متحده ازدواج می کند، فرد غیر شهروند باید با استفاده از پردازش کنسولی برای گرین کارت در آن کشور درخواست دهد.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ