وزارت امور خارجه

شاخه ای از دولت ایالات متحده که مسئول سفارتخانه ها و کنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان است.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ