وزارت امنیت داخلی - DHS

وزارت امنیت داخلی که در سال 2002 ایجاد شد، سازمان ها و ارگان های امنیتی داخلی مانند گمرک ایالات متحده، گارد ساحلی، شهروندی و مهاجرت و بنادر ورودی و غیره را هماهنگ می کند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ