برخی از مهاجران بالقوه به دلیل سابقه گذشته، سلامتی، وضعیت مالی یا خطری که برای مردم ایجاد می کنند، توسط مقامات ایالات متحده غیرقابل قبول یا نامطلوب تشخیص داده می شوند. در برخی موارد می توان بر عدم پذیرش غالباً از طریق کمک وکیل غلبه کرد.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ