سوگندنامه ی پشتیبانی

سندی مبنی بر حمایت مالی یک شهروند آمریکایی از یک تبعه خارجی در هنگام ورود آن تبعه خارجی به ایالات متحده به منظور جلوگیری از درخواست کمک مالی دولت ایالات متحده در طول اقامت در ایالات متحده. یک شهروند ایالات متحده ("حامی مالی") باید این قول را به عنوان بخشی از مهاجرت خانواده محور بدهد درخواست ویزا (و در برخی شرایط اشتغال محدود).

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ