شخصی که از طرف او دادخواست تقدیم می شود. به عنوان مثال: هنگامی که یک زن شهروند ایالات متحده درخواستی را برای همسرش ارسال می کند، او درخواست کننده است، شوهرش ذینفع این دادخواست است که واجد شرایط درخواست گرین کارت است.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ