همچنین به عنوان "حذف" شناخته می شود، این عمل حذف یک فرد از ایالات متحده است. مراحل اخراج معمولاً مستلزم جلسه استماع توسط قاضی مهاجرت است. افرادی که از ایالات متحده خارج می شوند معمولاً به مدت پنج سال از ورود مجدد منع می شوند مگر اینکه معافیت اعطا شود.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ