تبادل بازدیدکننده (J-1)

J-1 Exchange Visitor یک تبعه خارجی است که در یک برنامه آموزشی، آموزشی، شغلی یا تبادل تحقیقات علمی شرکت می کند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ