بولتن ویزا دسامبر 2023-11 #GreenCard #DV2024

برای دسامبرشماره های مهاجر در رده DV برای متقاضیان واجد شرایط DV-2024 قابل دریافت برای همه مناطق/کشورهای واجد شرایط به شرح زیر است. هنگامی که یک شماره قطع تخصیص نشان داده می شود، ویزا فقط برای متقاضیانی که شماره رتبه های قرعه کشی منطقه ای DV دارند در دسترس است. در زیر شماره قطع تخصیص مشخص شده:

منطقه همه مناطق قابل شارژ DV به جز
کسانی که به طور جداگانه فهرست شده اند
آفریقا 11,000 به جز: الجزایر 10500
مصر 10000
مراکش 10000
آسیا 3,000 به جز: ایران 2800
نپال 2500
اروپا 6,000 به جز: روسیه 5900
ازبکستان 3000
آمریکای شمالی (باهاماس) 5
اقیانوسیه 450
آمریکای جنوبی،
و کارائیب
600

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ