رد پذیرش

ورود به ایالات متحده ممکن است توسط افسر گمرک و حفاظت مرزی در بندر ورودی به دلیل یک یا چند دلیل مختلف (مانند سوء ظن به بهانه های نادرست، سوء ظن در مورد قصد مهاجرت غیرقانونی و غیره) ممنوع شود.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ