اقامت مشروط

USCIS به دو گروه از مهاجران کارت سبز مشروط برای مدت دو سال اعتبار می دهد. چند ماه قبل از پایان دوره دو ساله، گرین کارت باید از طریق روشی به نام "حذف وضعیت مشروط" با استفاده از فرم I-751 برای اقامت مشروط بر اساس ازدواج (فرم I-829 برای حذف وضعیت مشروط برای کارت سبز سرمایه گذار تمدید شود. ).

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ