افسر گمرک و حفاظت مرزی (CBP).

افسران گمرک و حفاظت مرزی در تمام بنادر ورودی ایالات متحده مستقر هستند تا تعیین واقعی مدت اقامت قانونی یک تبعه خارجی در ایالات متحده را ارائه دهند، که در فرم I-94 ارائه شده در هنگام ورود ذکر خواهد شد. افسران CBP مجاز به انجام تحقیقات ثانویه برای تعیین دقیق تر واجد شرایط بودن مسافر برای ورود به ایالات متحده هستند.

پشتیبانی شده توسط BetterDocs

پاسخ