ویزای والدین IR-5

شهروندان ایالات متحده با والدینی که در خارج از ایالات متحده متولد شده اند